POZVÁNKA

 

        Představenstvo Zemědělského družstva Čechtice Vás co nejsrdečněji zve na řádnou členskou schůzi, která se koná v pátek 22. března 2019 od 15:00 hodin v sále sokolovny v Čechticích. Prezence členů bude od 14:00 do 15:00 hodin.

        Pokud se ze závažných důvodů nemůžete schůze zúčastnit, pověřte někoho, ke komu máte důvěru, plnou mocí, aby Vás na členské schůzi zastupoval a členská schůze se mohla usnášet. Plnou moc Vám současně zasíláme.

 

Program členské schůze:

 

  1.  Zahájení

  2.  Návrh a zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

  3.  Návrh a zvolení mandátové komise

  4.  Návrh a zvolení skrutátorů při hlasování

  5.  Návrh a zvolení návrhové komise

  6.  Výroční zpráva představenstva o hospodaření družstva za rok 2018

  7.  Zpráva kontrolní komise za rok 2018

  8.  Návrh a schválení roční účetní závěrky za rok 2018

  9.  Návrh a schválení rozdělení zisku za rok 2018

10.  Návrh a schválení auditora na rok 2019

11.  Diskuse

12.  Návrh a schválení usnesení z členské schůze

13.  Závěr

 

            Podklady k jednání členské schůze, včetně účetních závěrek, výkazu zisků a ztrát jsou k nahlédnutí v sídle družstva v pracovních dnech od 7. do 22. března 2019 od 7:00 do 16:00 hod.

 

    

V Čechticích 4. března 2019                                    

                   

 

 

   Ing. Jiří Šindelář

                                                                               předseda představenstva