V rámci projektu modernizace strojového parku zemědělského podniku byl pořízen separátor hrud a kamene, rozmetadlo organických hnojiv  a hadicový aplikátor kejdy a digestátu.

 

 

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Rekonstrukce posklizňové linky a osvětlení

Číslo projektu:   CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022115

Popis projektu:  Projekt "Rekonstrukce posklizňové linky a osvětlení" je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti technologického procesu - bude vyměněna zastaralá posklizňová linka sloužící k čištění, sušení a uskladnění sklizeného obilí. Dále bude modernizováno osvětlení areálu a budov. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Areál družstva. 

© Copyright 2020 Ing. Miloš Bach