Návrh usnesení, týkajících se změny stanov

 1. čl. I. Základní ustanovení, odst. 2 Předmětem podnikání družstva je: se písm. a) až o) ruší a nahrazují tímto novým zněním:

a) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, 
b) obráběčství,
c) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
d) hostinská činnost,
e) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti             přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
f) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,
g) 
truhlářství, podlahářství,
h) řeznictví a uzenářství,
i) speciální ochranná dezinfekce, dezinfekce a deratizace – v potravinářských nebo zemědělských provozech,
j) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
    Obory činnosti: 
    Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů              a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
    Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
    Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
   Velkoobchod a maloobchod
k) výroba elektřiny,
l) výroba tepelné energie.

 2. do čl. III. Vznik členství v družstvu, se do odst. 5, písm. a, doplňují za slovo „doručování,“ tato slova:
     „na žádost člena rovněž telefonní číslo a e-mailová adresa,“

 3. do čl. V. Družstevní podíl, se do odst. 2, doplňuje druhá věta v tomto znění:
      „Převod družstevního podílu na právnickou osobu je vyloučen.“

 4. V čl. V. Družstevní podíl se dosavadní znění odst. č. 3 nahrazuje tímto novým zněním:
      „Převod družstevního podílu je podmíněn předchozím písemným souhlasem představenstva. Bez souhlasu                                  představenstva je tento převod neplatný. Souhlas představenstva s převodem družstevního podílu nelze změnit ani
      odvolat. Představenstvo uděluje souhlas vždy ke konkrétnímu převodu podílu na konkrétního nabyvatele podílu. Člen              družstva, který chce svůj podíl převést, předloží představenstvu družstva návrh smlouvy o převodu družstevního podílu,
      a to v písemném listinném vyhotovení. Pokud představenstvo nerozhodne o udělení souhlasu do třiceti kalendářních dní          ode dne doručení návrhu smlouvy o převodu družstevního podílu dle předchozí věty, má se za to, že souhlas s převodem          udělen nebyl. Smlouva o převodu družstevního podílu nesmí být uzavřena dříve, než představenstvo udělí s takovým                převodem souhlas, jinak je převod družstevního podílu neplatný.“

 5. V čl. VII. Orgány družstva se na konec odst. č. 4 vkládá tato věta:
      „Za člena voleného orgánu může být zvolen jen člen, který je členem družstva více než tři roky, a současně jen člen, který        je v době jeho volby v pracovněprávním poměru k družstvu.“

  6. V čl. VII. Orgány družstva se v odstavci 6, písm. b. na konci věty nahrazuje tečka čárkou, do odst. 6 se vkládá písm. c.                  s tímto zněním:
      „účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné        osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání.“

 7.  V čl. VIII. Účast člena na členské schůzi se dosavadní znění odstavce 1 nahrazuje tímto novým zněním:
      „Člen má právo účastnit se členské schůze osobně nebo v zastoupení jiným členem družstva. Plná moc pro zastupování          na členské schůzi musí být písemná a musí být vždy udělena pro jednu konkrétní členskou schůzi. Nikdo nesmí být na              jednání členské schůze zmocněncem více než patnácti členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi        udělenou žádnou plnou moc.“

 8.  V čl. IX. Svolání členské schůze se na konec odstavce 1 vkládá tato věta
       „Se souhlasem člena mu může být pozvánka na členskou schůzi zasílána pouze elektronicky na adresu uvedenou                     v seznamu členů, souhlas lze odvolat.“

 9.   V čl. Rozhodování členské schůze se v odstavci 6 nahrazují čísla: „ 5 a 6“ číslem: „4

 10. V čl. XI. Působnost členské schůze se v odstavci 1 doplňují do písmena h) za slovo „zisku“ tato slova: „, jiných vlastních              zdrojů,

 11. V Čl. XII. Zápis o průběhu členské schůze se v odst. 3 vypouští věta:
        „Nelze-li písemnou plnou moc takto připojit proto, že byla udělena pro zastoupení na více než jedné členské schůzi,                  připojí se k seznamu členů, který je přílohou z členské schůze, na níž byla při zastupování člena předložena                                zmocněncem poprvé. Je-li člen na základě této plné moci zastoupen zmocněncem i na jiné členské schůzi, uvede ten,              kdo zápis z jiné členské schůze sepisuje, u podpisu zmocněnce v seznamu členů družstva, který je přílohou zápisu, údaj          o tom, ke kterému zápisu z členské schůze je písemná plná moc připojena a potvrdí správnost tohoto údaje svým                      podpisem.“

 12. V Čl. XIV. Představenstvo, v odst. 5 se ve větě druhé nahrazuje slovo „budou“ slovy „mohou být“ a spojka „i“ se nahrazuje            zájmenem „“. Na konec odstavce se vkládá věta:
        „Nelze-li uvolněná místa členů představenstva doplnit náhradníky a neklesl-li počet členů pod 4, je představenstvo                    oprávněno jmenovat nové členy do příští členské schůze.

 13. V čl. XV. Kontrolní komise se od odst. 3 vkládají za slovo „zisku“ tato slova: „, jiných vlastních zdrojů,

 14. Do čl. XVI. Fondy družstva se na konec odst. 1 vkládá tato věta:
        „Členská schůze může na návrh představenstva rozhodnout o přidělení části finančních prostředků z rezervního fondu            do jiných fondů.

 15. Do čl. XVI. Fondy družstva se vkládá nový odstavec č. 4 s tímto zněním:
        „Družstvo zřídilo fond na zvýšení základního členského vkladu. O přidělení finančních prostředků do tohoto fondu z                  čistého zisku zjištěného účetní závěrkou za účetní období nebo z jiných fondů rozhoduje členská schůze na návrh                    představenstva.

 16. V čl. XVII. Závěrečná a přechodná ustanovení se v odstavci 3. nahrazuje datum „ 11. 3. 2011“ datumem „16. 5. 2014

 17. V čl. XVII. Závěrečná a přechodná ustanovení se odst. 4 nahrazuje tímto zněním:
        „Družstvo je podřízeno zákonu o obchodních korporacích jako celku.“

 18. V čl. XVII. Závěrečná a přechodná ustanovení se odst. 5 nahrazuje tímto zněním:
        „Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem jeho schválení na členské schůzi družstva.“

 19. V Čl. XVII. Závěrečná a přechodná ustanovení se v odst. 6 nahrazuje datum „ 11. 3. 2011“ datumem: „16. 5. 2014