Představenstvo Zemědělského družstva Čechtice Vás co nejsrdečněji zve na řádnou členskou schůzi, která se koná v pátek 
22. března 2019 od 15:00 hodin v sále sokolovny v Čechticích. Prezence členů bude od 14:00 do 15:00 hodin.

       Pokud se ze závažných důvodů nemůžete schůze zúčastnit, pověřte někoho, ke komu máte důvěru, plnou mocí, aby Vás na členské schůzi zastupoval a členská schůze se mohla usnášet. Plnou moc Vám současně zasíláme.

 Program členské schůze:

   Zahájení

 1.  Návrh a zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2.  Návrh a zvolení mandátové komise
 3.  Návrh a zvolení skrutátorů při hlasování
 4.  Návrh a zvolení návrhové komise
 5.  Výroční zpráva představenstva o hospodaření družstva za rok 2018
 6.  Zpráva kontrolní komise za rok 2018
 7.  Návrh a schválení roční účetní závěrky za rok 2018
 8.  Návrh a schválení rozdělení zisku za rok 2018
 9.  Návrh a schválení auditora na rok 2019
 10.  Diskuse
 11.  Návrh a schválení usnesení z členské schůze
 12.  Závěr

     Podklady k jednání členské schůze, včetně účetních závěrek, výkazu zisků a ztrát jsou k nahlédnutí v sídle družstva v pracovních dnech od 7. do 22. března 2019 od 7:00 do 16:00 hod.

   

V Čechticích 4. března 2019                                    

             

  Ing. Jiří Šindelář
předseda představenstva