POZVÁNKA

      Představenstvo Zemědělského družstva Čechtice se sídlem V Braňce 238, Čechtice Vás co nejsrdečněji zve na řádnou členskou schůzi, která se koná v pátek 20. března 2020 od 14:00 hodin v sále sokolovny v Čechticích. Prezence členů bude od 13:00 do 14:00 hodin.
     Protože tato členská schůze je i schůzí volební, budou se volit členové představenstva a kontrolní komise, je Vaše účast velmi důležitá.
     Pokud se ze závažných důvodů nemůžete schůze zúčastnit, pověřte někoho, ke komu máte důvěru, plnou mocí, aby Vás zastupoval a členská schůze se mohla usnášet. Plnou moc Vám současně zasíláme.

Program členské schůze:
1. Zahájení
2. Návrh a zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Návrh a zvolení mandátové komise
4. Návrh a zvolení volební komise
5. Návrh a zvolení návrhové komise
6. Schválení způsobu voleb a kandidátů pro volby
7. Volby představenstva a kontrolní komise
8. Výroční zpráva představenstva o hospodaření družstva za rok 2019
9. Zpráva kontrolní komise za rok 2019
10. Návrh a schválení roční účetní závěrky za rok 2019
11. Návrh a schválení rozdělení zisku za rok 2019
12. Návrh a schválení auditora na rok 2020
13. Schválení odměn statutárních orgánů na volební období
14. Diskuse
15. Vyhlášení výsledků voleb představenstva a kontrolní komise, případně druhé kolo voleb veřejným hlasováním
16. Návrh a schválení usnesení z členské schůze
17. Závěr

Člen družstva se může seznámit s podklady k programu členské schůze v kanceláři sekretářky družstva, ulice V Braňce 238, Čechtice.

V Čechticích 2. března 2020

Ing. Jiří Šindelář v. r.     
předseda představenstva